Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al  handelsactiviteiten van Tea Tub.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘koper’ bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat door een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst.
 3. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en of diensten worden geleverd.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 5. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 6. Facturen, verkoopovereenkomsten en andersoortige overeenkomsten:
  • §1 Facturen zijn te betalen uiterlijk 1 maand na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
  • §2 Indien de factuur op termijn betaald mag worden, wordt deze in duplicaat opgemaakt waarvan het exemplaar van de verkoper afgetekend wordt voor goede ontvangst van de goederen. Dit document kan bij wanbetaling opgevraagd worden door de rechtbank.
  • §3 Het aanvaarden van de factuur of het kasticket of het meenemen van goederen die op termijn betaald mochten worden door de koper, geldt als onomkeerbare aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Onze verkopen zijn uitsluitend onderworpen aan deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  • §4 De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.
  • §5 De aankopen en facturen zijn contant en in euro (€) te betalen in de winkel op het moment dat de aangekochte goederen door de koper worden meegenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur of tenzij mondeling overeengekomen met de koper (verwijzing naar art. 6§2, 6§3, 6§4, 6§6, 6§7)
  • §6 Bij ontvangst van de goederen door de koper wordt de koper verantwoordelijk gesteld voor de correcte betaling van de goederen.
  • §7 De betalingstermijn van de factuur dient gerespecteerd te worden. In geval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling, een verwijlrente van 5% per maand na de uiterlijke betalingstermijn verschuldigd tot aan de volledige betaling van de factuur alsmede een schadebeding van 10% per kwartaal na de uiterlijke betalingstermijn.
  • §8 Alle kosten die deze niet-betaling met zich meebrengt, komen ten laste van de koper. Bijvoorbeeld kosten voor een aangetekend versturen van de factuur per post.
  • §9 Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
 7. Offertes, bestellingen en andersoortige aanbiedingen:
  • §1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. 
  • §2 De verkoopovereenkomst en dus ook de bestelling komt tot stand en wordt voor akkoord bevestigd wanneer de klant de offerte ongewijzigd aanvaardt door in de winkel de bestelbon af te tekenen of de e-mail met de bestelling te bevestigen.
  • §3 Elke door de klant voor akkoord bevestigde bestelling, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
  • §4 De uitvoering van de bestelling start vanaf de schriftelijke bevestiging van de klant.
  • §5 Bij annulering van de reeds bevestigde verkoopovereenkomst, zonder afname van de bestelde goederen of diensten, dient de klant een schadevergoeding te betalen van 10% van het totaalbedrag van de verkoopovereenkomst indien de verkoper schade heeft geleden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • § 6 Bij bestelling van goederen door de koper kan een voorschot gevraagd worden door de verkoper. Het bedrag van het voorschot wordt mondeling overeen gekomen tussen verkoper en koper. Van zodra het voorschot voldaan werd cash, via Bancontact, Payconiq of vanaf dat het overgeschreven voorschotbedrag verschenen is op de rekening van de verkoper, krijgt de koper van de verkoper een schriftelijke bevestiging dat het voorschot voldaan werd. Zonder deze schriftelijke bevestiging kan de koper zich niet verhalen op volgens hem eventueel betaalde voorschotten waarvan de verkoper geen weet heeft, tenzij de koper dit uitdrukkelijk kan bewijzen via rekeningafschriften. De verkoper probeert ten allen tijde om de gegeven voorschotten goed op te volgen en te noteren. 
  • § 7 Het door de klant bezichtigen, betalen én meenemen van speciaal voor hem bestelde goederen die verder niet in de winkel in het gamma opgenomen zijn, geldt als een akkoord van de klant met de geleverde goederen. Deze goederen kunnen aldus niet meer geruild worden.
 8. Online verkopen via de webshop, via e-mail of via een ander online medium zonder fysiek contact tussen koper en verkoper:
  • § 1De koper heeft het recht op een wettelijke herroepings- of bedenkingstermijn van uiterlijk 14 kalenderdagen. Dit geldt niet voor ontzegelde producten zoals thee, voeding en verzorgingsproducten omwille van hygiënische redenen of voor planten met uitzondering van bloempotten. De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed of het afsluiten van de verkoopovereenkomst.
  • §2 De koper kan aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan.
  • §3 De verkoper zal binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte is van de beslissing van de koper om de koop te herroepen, de ontvangen betalingen terugbetalen. 
  • §4 Leveringskosten worden enkel terugbetaald door de verkoper als er geen levering heeft plaatsgevonden.
 9. Leveringen:
  • §1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Tea Tub niet.
  • §2 Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
  • §3 De verkoper doet zijn best de goederen op de opgegeven termijn te leveren.
  • §4 Indien op verplaatsing geleverd moet worden, is de koper verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste gegevens voor levering. De leveringsgegevens  worden uitdrukkelijk schriftelijk aan de verkoper gegeven of worden door de verkoper mondeling herhaald in het bijzijn van de koper. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutief leveren door een gegevensfout van de koper.
  • §5 De verkoper brengt de koper op de hoogte van het tijdstip van verzending.
  • §6 Leveringskosten: levering in Malle is gratis; leveringskosten in de buurgemeenten 2980, 2960, 2340, 2310 en 2275 bedragen €6,00; leveringskosten voor de rest van België uitgezonderd voornoemde gemeentes bedragen €7,50.
 10. Klachten, tekortkomingen, gebreken of manco’s dienen uiterlijk 10 dagen na aankoop vermeld te worden aan de verkoper in de winkel, telefonisch of via e-mail. Wij proberen al het mogelijke te doen om uw klacht op te lossen. Na 10 dagen vrijwaren wij ons van enige garantie hiervan.
 11. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen, tenzij anders overeengekomen.
 12. Ruilen kan binnen 10 dagen met vertoon van kassaticket of factuur. Ruilen van voedingswaren, planten, thee en kruiden, evenals producten in solden, is niet mogelijk. De goederen moeten bij omruiling in ongebruikte staat zijn.
 13. Glas, keramiek of ander breekbaar materiaal wordt steeds bij verkoop uitgepakt en gecontroleerd op breuken om aan te tonen dat er tijdens het voltrekken van de verkoop geen schade is. De koper is verantwoordelijk voor eventuele breuken na verkoop.
 14. Klantenkaarten worden meegegeven op vraag van de klant bij een aankoop vanaf €10. Per aankoopschijf van €10 komt er 1 stempel op de kaart. Per aankoop kunnen maximum 5 stempels gezet worden. Heeft de klant een volle klantenkaart, dan krijgt hij 10% korting met een maximum van €5 klantenkaartkorting op het totaalbedrag van de volgende aankoop. Klantenkaarten zijn niet cumuleerbaar met elkaar. Goederen met korting komen niet op de klantenkaart. De klantenkaart is 2 jaar geldig na datum van eerste aankoop vermeld op de kaart. Klantengegevens op de klantenkaart worden gedurende 7 jaar bijgehouden voor boekhoudkundige doeleinden. De klantenkaart werkt niet met terugwerkende kracht, tenzij er een stempel werd gezet op de kassabon bij wijze van stempeltegoed.
 15. Het recht op het bijhouden van persoonlijke gegevens van kopers en klanten door de verkoper, wordt omschreven en verklaard in het privacybeleid van Tea Tub, te vinden op hun website. De koper of klant kan deze gegevens steeds opvragen of vragen deze niet meer bij te houden, met uitzondering van de gegevens op klantenkaarten. Deze kunnen pas na 7 jaar vernietigd worden.
 16. Tea Tub raadt aan steeds een arts te raadplegen voordat er met een kruidenkuur begonnen wordt. Tea Tub is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor eventuele kwalen ontstaan door het gebruik van hun thee en kruiden.
 17. Tea Tub beschikt over camerabewaking. Het logo van camerabewaking hangt uit bij het betreden van de winkel zodat de klant hiervan op de hoogte is. Verantwoordelijke van de verwerking van de beelden: Amy Vekemans, Tea Tub. Bij het betreden van de winkel gaat de klant akkoord dat er cameraopnames van hem of haar gemaakt worden.
 18. Bij elke betwisting of diefstal, kunnen Tea Tub’s opgenomen camerabeelden opgeroepen worden. De opgenomen beelden kunnen, zonder enige waarschuwing aan de betrokken persoon, gedeeld worden met of opgevraagd worden door de bevoegde autoriteiten om een onderzoek te bevorderen.
 19. Bij diefstal wordt steeds de lokale politie op de hoogte gebracht.
 20. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgische recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtsmachten van het arrondissement Antwerpen behoren.
 1.