Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze handelsactiviteiten.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘koper’ bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat door een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst.
 3. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en of diensten worden geleverd.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 5. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 6. Facturen, verkoopovereenkomsten en andersoortige overeenkomsten:
  • Indien de factuur op termijn betaald mag worden moet de verkoper toegang krijgen tot de identiteitskaartgegevens en telefoonnummer van de koper teneinde hem als verantwoordelijk te stellen voor de ontvangst van de goederen en voor alle gevolgen en voorwaarden die verbonden zijn aan deze ontvangst.
  • Het aanvaarden van de factuur of het kasticket geldt als onomkeerbare aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Onze verkopen zijn uitsluitend onderworpen aan deze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  • De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.
  • De aankopen en facturen zijn contant en in euro (€) te betalen in de winkel op het moment dat de aangekochte goederen door de koper worden meegenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur of tenzij mondeling overeengekomen met de koper (verwijzing naar art. 9, 11, 12)
  • Bij ontvangst van de goederen door de koper wordt de koper verantwoordelijk gesteld voor de correcte betaling van de goederen.
  • De betalingstermijn van de factuur dient gerespecteerd te worden. In geval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling, een verwijlrente van 5% per maand na de uiterlijke betalingstermijn verschuldigd tot aan de volledige betaling van de factuur alsmede een schadebeding van 10% per kwartaal na de uiterlijke betalingstermijn.
  • Alle kosten die deze niet-betaling met zich meebrengt, komen ten laste van de koper.
  • Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
 7. Offertes, bestellingen en andersoortige aanbiedingen:
  • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.
  • De verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd schriftelijk aanvaard via mail of voor akkoord ondertekent in de winkel.
  • Elke door de klant voor akkoord bevestigde bestelling, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
  • De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.
  • Bij annulering van de verkoopovereenkomst, zonder afname van de bestelde goederen of diensten, dient de klant een schadevergoeding te betalen van 10% van het totaalbedrag van de verkoopovereenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 8. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Tea Tub niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 9. Klachten, tekortkomingen, gebreken of manco’s dienen uiterlijk 10 dagen na aankoop vermeld te worden aan de verkoper in de winkel, telefonisch of via e-mail. Wij proberen al het mogelijke te doen om uw klacht op te lossen. Na 10 dagen vrijwaren wij ons van enige garantie hiervan.
 10. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen, tenzij anders overeengekomen.
 11. Ruilen kan binnen 10 dagen met vertoon van kassaticket of factuur. Ruilen van voedingswaren, planten, thee en kruiden is niet mogelijk. De goederen moeten bij omruiling in ongebruikte staat zijn.
 12. Glas, keramiek of ander breekbaar materiaal wordt steeds bij verkoop uitgepakt en gecontroleerd op breuken om aan te tonen dat er tijdens het voltrekken van de verkoop geen schade is. De koper is verantwoordelijk voor eventuele breuken na verkoop.
 13. Klantenkaarten worden meegegeven op vraag van de klant bij een aankoop vanaf €10. Per aankoopschijf van €10 komt er 1 stempel op de kaart. Per aankoop kunnen maximum 5 stempels gezet worden. Heeft de klant een volle klantenkaart, dan krijgt hij 10% korting met een maximum van €5 klantenkaartkorting op het totaalbedrag van de volgende aankoop. Klantenkaarten zijn niet cumuleerbaar met elkaar. Goederen met korting komen niet op de klantenkaart. De klantenkaart is 1 jaar geldig na de eerste aankoop. Klantengegevens op de klantenkaart worden niet bijgehouden, noch gebruikt voor eender welk doeleind.
 14. Raadpleeg liefst eerst een arts voordat u met een kruidenkuur begint. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor eventuele kwalen ontstaan door het gebruik van onze thee en kruiden.
 15. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgische recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtsmachten van het arrondissement Antwerpen behoren.